Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego

Certyfikat oSa

Linia pro

Szlifowanie.

Testowane.

Jakość.

Cięcie.

FUDUSZE EUROPEJSKIE

Centrum Badawczo-Rozwojowe materiałów ściernych

Techniflex Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe materiałów ściernych”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.1 „Wsparcie w inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest utworzenie przez firmę Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym realizowane będą prace badawczo-rozwojowe dla materiałów ściernych. Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne - zakup robót i materiałów budowlanych, środków trwałych.

Po zakończeniu budowy i wyposażeniu CBR w sprzęt badawczy i niezbędne wyposażenie, Techniflex Sp. z o.o. rozpocznie badania w 3 obszarach badawczych, dotyczących innowacyjnych ściernic kompozytowych - na spoiwie żywicznym.

Uzasadnieniem realizacji Projektu jest osiągnięcie założeń długoterminowej strategii rozwoju działalności Spółki w oparciu o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, do założeń tych należą przede wszystkim:

1. Opracowywanie i wdrażanie innowacji wywierających znaczący wpływ na rynek materiałów ściernych przeznaczonych do cięcia i szlifowania, używanych w wielu procesach przemysłowych.

2. Opracowywanie i wdrażanie innowacji stymulujących wzrost konkurencyjności, wskutek wprowadzenia do handlu międzynarodowego innowacyjnych rozwiązań.

3. Opracowywanie i wdrażanie innowacji, skutkujących wzrostem znaczenia polskiego przemysłu oraz polskiej myśli technicznej.

4. Opracowanie trzech innowacji produktowych, które zostaną wdrożone do produkcji oraz trafią na rynek europejski.

5. Przełomowe oddziaływanie na rynek producentów materiałów ściernych poprzez pobudzenie go do opracowywania innowacji w zakresie technologii antystarzeniowych, technologii mających na celu polepszanie komfortu pracy oraz technologii wytwarzania produktów charakteryzujących się zmniejszonym zużyciem energii.

PLANOWANE EFEKTY

W wyniku wdrożenia rezultatów projektu firma wprowadzi na rynek 3 nowe produkty przeznaczone dla wielu gałęzi przemysłu, w tym dla odlewni, przemysłu ciężkiego i produkcji środków transportu.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 544 612,25 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 862 288,04 zł

Fundusze Europejskie