Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego

Certyfikat oSa

Linia pro

Szlifowanie.

Testowane.

Jakość.

Cięcie.

Przechowywanie

Rodzaj ściernic Czynnik ryzyka Zagrożenia Zalecenia
Spojone: ceramiczne
i żywiczne
Uderzenia i upadki Mikropęknięcia zagrażające rozerwaniem ściernicy podczas pracy

Pęknięcia i wykruszenia widoczne gołym okiem
- Ostrożnie obchodzić się podczas transportu i magazynowania.
- Niedopuszczalne uderzenia ani przemieszczanie się ściernic podczas transportu.
- Unikać kontaktu z twardymi powierzchniami podczas transportu (stosowanie wyściółki gumowej itp.).
- Stosować amortyzujące przekładki (np. kartonowe pomiędzy ściernicami, zwłaszcza podczas transportu.
- Zabrudzone ściernice czyścić szczotką lub sprężonym powietrzem.
Naprężenia J.w. Zniekształcenia ściernic - Zapewnić równą, gładką i czystą podstawę (najlepiej drewnianą) dla ściernic układanych w stosach.
Zamoczenie Niewyważenie statyczne
Korozja spoiwa
- Dokładnie wysuszyć zamoczone ściernice.
- Przedłużyć okres pracy jałowej po uruchomieniu ściernicy.
- Zbadać ściernice na dźwięk.
Wilgoć Korozja spoiwa - Przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.
- Najwłaściwsze warunki przechowywania: temperatura 10oC - 25oC, wilgotność nie przekraczająca 70%.


Spojone żywiczne Środowisko alkaliczne Korozja spoiwa - Unikać przechowywania ściernic razem ze środkami chemicznymi.
Zmiany temperatury Korozja spoiwa - Nie narażać ściernic na działanie skrajnych temperatur.
- Unikać jednostronnego przegrzewania (np. przechowywania zbyt blisko grzejników).
Czas przechowywania (także we właściwych warunkach) Postępujące osłabienie spoiwa
(szybsze w niewłaściwych warunkach przechowywania)
- Ściernice żywiczne należy wykorzystać w czasie 3 lat od daty wytworzenia.
- Ściernice żywiczne przechowywane więcej niż 3 lata powinny zostać ponownie przebadane przez producenta.